Chào mừng đến với website trường THCS Huỳnh Bá Chánh - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng. Hôm nay là:

logo2

Số:    /BC-THCS HBC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

Hoà Hải, ngày 24 tháng 9 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2015-2016

I. VỀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC VÀ CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

Phát huy những kết quả, thành tích và các kinh nghiệm của năm học 2014 – 2015, thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tiếp tục phát triển cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung và phương pháp dạy học; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp.

Trong năm học 2015– 2016 đơn vị thống nhất tập trung thực hiện các nhiệm vụ và các chỉ tiêu đã được Hội nghị biểu quyết thông qua như sau :

1. Về Phương hướng nhiệm vụ năm học

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất 05 nhiệm vụ trọng tâm đã được đ/c: Đặng Phước Trường Hiệu trưởng nhà trường báo cáo trước Hội nghị (có VB kèm theo).

2. Về Giải pháp thực hiện

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất các nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp thực hiện đã được đ/c: Đặng Phước Trường Hiệu trưởng nhà trường báo cáo trước Hội nghị (có VB kèm theo).

3. Về các chỉ tiêu phấn đấu

- Chất lượng từng bộ môn:

+ Môn Toán, Ngữ văn: 82,5% TB trở lên.            

+ Môn Tiếng Anh: 73% TB trở lên.

+ Môn Hóa: 85% TB trở lên.             

+ Môn Vật lý : 90% TB trở lên.

+ Môn Sử- địa: 93% TB trở lên.       

+ Môn Sinh : 95% TB trở lên.

+ Môn CN, GDCD 98% TB trở lên.

+ Tin học: 100% TB trở lên.              

+ Môn  TD-N-H: 100% TB trở lên.

- Chất lượng hai mặt:

+ Học lực: Giỏi: 29% trở lên, Khá: 33% trở lên, TB: 33% trở lên, Yếu: 4,5% trở xuống, Kém: 0,5 trở xuống %.

+ Hạnh kiểm: Tốt: 85% trở lên, Khá: 12% trở lên, Trung bình: 3% trở xuống, Yếu: 0%.                  

- Lên lớp thẳng                                    : 95%  trở lên.

- Lên lớp sau thi lại                              : 99,5 % trở lên.

- Tỷ lệ HS tốt nghiệp THCS                : 99% trở lên.

- Tỷ lệ vào lớp 10 THPT công lập     : 90% trở lên.

- Đỗ vào trường chuyên Lê Quý Đôn  : 5 em trở lên.

- Cháu ngoan Bác Hồ                          : 80% trở lên.

- Chi đội mạnh                                    : 20 chi đội.

- Chi đội xuất sắc                                : 18 chi đội.

- Lớp tiên tiến                                      : 18 lớp.

- Kết nạp Đoàn viên                                     : 80% học sinh đủ tuổi.

- Học sinh giỏi cấp thành phố: 20 giải trở lên, xếp toàn đoàn vị thứ 8 – 10/57 trường THCS trong thành phố.

- Học sinh giỏi cấp quận (lớp 8) : 15 giải trở lên (xếp 2/5 trường).

- Giải toán qua mạng                 : xếp 2/5 trường trong quận.

- Giải Tiếng Anh qua mạng       : xếp 2/5 trường trong quận.

- Giải Hội khoẻ Phù Đổng                   : nhì toàn đoàn cấp quận.

- Các giải khác                           : xếp nhất hoặc nhì cấp quận.

II. VỀ NỘI DUNG QUY CHẾ CƠ QUAN, QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ, QUY CHẾ THI ĐUA –KHEN THƯỞNG VÀ QUY CHẾ CHI TIÊU NỘ BỘ

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất:

1. Tiếp tục thực hiện Quy chế cơ quan đã được ban hành theo quyết định số: 77 ngày 28 tháng 9 năm 2013 của Hiệu trưởng trường THCS Huỳnh Bá Chánh. Quy chế này gồm: 8 Chương và 37 Điều.

2. Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đã được ban hành theo quyết định số: 75 ngày 28 tháng 9 năm 2013 của Hiệu trưởng trường THCS Huỳnh Bá Chánh. Quy chế này gồm: 4 Chương và 18 Điều.

3. Tiếp tục thực hiện Quy ước chấm điểm thi đua đã được thực hiện trong năm học 2014-2015. Có điều chỉnh bổ sung như sau:

Mục I. BGH CHẤM 7 tiêu chí 35 điểm nay sửa lại: BGH chấm 7 tiêu chí 40 điểm.

Mục 2. Công tác chuyên môn 4 tiêu chí 20 điểm nay sửa lại: Công tác chuyên môn 4 tiêu chí 25 điểm.

Mục c. tiêu chí 3: Thực hiện tiến độ kiểm tra và vào điểm 5 điểm. Người chấm cô Lan PHT nay sửa lại: Thực hiện tiến độ kiểm tra và vào điểm 10 điểm. Người chấm cô Lan PHT kết hợp với các TTCM.

 Mục II. TỔ CHUYÊN MÔN (7 tiêu chí, 35 điểm) nay sửa lại: TỔ CHUYÊN MÔN (5 tiêu chí, 30 điểm).

Mục 2. Chuyên môn (6 tiêu chí, 30 điểm) nay sửa lại: Chuyên môn (4 tiêu chí, 25 điểm).

Mục a. Tiêu chí 1: Hồ sơ sổ sách 5 điểm nay sửa lại: Hồ sơ sổ sách 10 điểm.

Bổ sung vào Tiêu chí 1: Hồ sơ sổ sách: + Lên lịch báo giảng sai -0,5điểm/lần.

Bỏ mục b. tiêu chí 2: thực hiện chương trình (5 điểm) và mục c. tiêu chí 3: chấm, trả bài, vào điểm (5 điểm).

Mục d. tiêu chí 4: thao giảng, dự giờ (5 điểm): Không dự giờ thao giảng tổ: có phép: - 0,5 điểm/lần; không phép: -1 điểm/lần. Không dự giờ thao giảng cụm: có phép: -1 điểm/lần; không phép: -2 điểm/lần nay sửa lại: Không dự giờ thao giảng tổ, cụm trường: có phép: - 0,5 điểm/lần; không phép: -1 điểm/lần.

Bổ sung:

- Trả sách thư viện trể: -1điểm/ngày.


Mục IV. ĐIỂM THƯỞNG

Bổ sung:

- GVCN đạt danh hiệu GVCN giỏi trường được: +1 điểm.

- GVCN tham gia dự thi GVCN giỏi quận hoặc thành phố: +1 điểm.

- Đạt GVCN giỏi quận: +2 điểm.

- Đạt GVCN giỏi thành phố: +3 điểm.

- Nhân viên văn phòng:

+ Hoàn thành nhiệm vụ khá: +1 điểm.

+ Hoàn thành nhiệm vụ tốt: +2 điểm.

+ Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc: +3 điểm.

Sửa đổi:

- Giải toán qua mạng, Tiếng Anh qua mạng, hùng biện Tiếng Anh:

+ Giải khuyến khích: +0,5 điểm/giải.

+ Giải ba: +1 điểm/giải.

+ Giải nhì: +1,5 điểm/giải.

+ Giải nhất: +2 điểm/giải.

Nay sửa lại như sau:

- Giải toán qua mạng, Tiếng Anh qua mạng, hùng biện Tiếng Anh cấp quận:

+ Giải khuyến khích: +0,5 điểm/giải.

+ Giải ba: +1 điểm/giải.

+ Giải nhì: +1,5 điểm/giải.

+ Giải nhất: +2 điểm/giải.

- Giải toán qua mạng, Tiếng Anh qua mạng, hùng biện Tiếng Anh thành phố:

+ Giải khuyến khích: +1 điểm/giải.

+ Giải ba: +1,5 điểm/giải.

+ Giải nhì: +2 điểm/giải.

+ Giải nhất: +2,5 điểm/giải.

- Giải toán qua mạng, Tiếng Anh qua mạng, hùng biện Tiếng Anh quốc gia:

+ Giải khuyến khích: +2 điểm/giải.

+ Giải ba: +2,5 điểm/giải.

+ Giải nhì: +3 điểm/giải.

+ Giải nhất: +3,5 điểm/giải.

- Các trưởng đầu ngành (TTCM, TPCM, TTVP, TPVP, TTCĐ, TPCĐ, BTCĐ, PBTCĐ, TPT đội, TBTTND, TKHĐ, TB khánh tiết, khối trưởng chủ nhiệm, trợ lý LĐ-CSVC, GVPBM, GVTB), các đồng chí trong BCH CĐ, các đồng chí trong BGH được cọng từ 0,5 đến 2 điểm tuỳ theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Nay sửa lại như sau:

- Các trưởng đầu ngành (TTCM, TPCM, TTVP, TPVP, TTCĐ, TPCĐ, BTCĐ, PBTCĐ, TPT đội, TBTTND, TKHĐ, PCGD, TB khánh tiết, khối trưởng chủ nhiệm, trợ lý LĐ-CSVC, GVPBM, GVTB, Chủ nhiệm CLB), các đồng chí trong BCH CĐ, các đồng chí trong BGH được cọng từ 0,5 đến 2 điểm tuỳ theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

- Phần lưu ý: bổ sung: điểm trừ, trừ không giới hạn.

4. Tiếp tục thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ đã được ban hành theo quyết định số: 01, ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng trường THCS Huỳnh Bá Chánh. Có điều chỉnh bổ sung như sau:

- Tổ trưởng, giáo viên, nhân viên xuất sắc có đóng góp tăng thu tiết kiệm chi (CSTĐ): hệ số 1,4 nay sửa lại hệ số 1,5.

- LĐTT cấp quận: hệ số 1,3 nay sửa lại hệ số 1,4.

- GVCN không đạt LĐTT cấp quận nhưng đạt LĐTT cấp trường: hệ số 1,3 nay sửa lại hệ số 1,4.

- Giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt LĐTT cấp trường): hệ số 1,2 nay sửa lại hệ số 1,3.

- Giáo viên, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ: hệ số 1,0 nay sửa lại hệ số 1,1.

- Về  hỗ trợ khảo sát giáo viên giỏi: 20.000 đ/1 hồ sơ nay sửa lại là: Hỗ trợ khảo sát giáo viên giỏi: 60.000 đ/1 hồ sơ.

Bổ sung thêm:

- Giáo viên hoàn thành nhiệm vụ nhưng có làm công tác chủ nhiệm lớp: hệ số 1,2.


III. VỀ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA CHÍNH QUYỀN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất:

- Đơn vị đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc.

- Chi bộ đạt danh hiệu: Chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu: Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

- Đoàn TNCS đạt danh hiệu: Chi đoàn vững mạnh.

- Liên đội TNTP đạt  danh hiệu: Liên đội vững mạnh xuất sắc tiêu biểu.

- Số Tổ công tác Được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn: 4 tổ.

- Sốcá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”: 53/71 người, Tỉ lệ: 75%.

-Sốcá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở : 8 người, tỉ lệ: 12%.

- Sốcá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp thành phố: 01 người.

- Số Tổ Công đoàn đạt danh hiệu “Tổ công đoàn xuất sắc”: 4 tổ.

- Số cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu “Đoàn viên xuất sắc”: 8 người.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG - CÔNG ĐOÀN VÀ CC-VC

1. Trách nhiệm của Thủ trưởng

Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho từng Tổ; kiểm tra các bộ phận thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra và giải quyết những phát sinh mới sau Hội nghị CC-VC.

Tạo điều kiện thuận lợi cho CC-VC hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách như tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho CC-VC; thực hiện công khai tài chính, phúc lợi của đơn vị theo quy định của Bộ Tài chính và nội dung 3 công khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2009.

Tạo điều kiện để Ban Thanh tra Nhân dân của đơn vị hoạt động theo luật Thanh tra, thực hiện đầy đủ chế độ cho các thành viên Ban Thanh tra Nhân dân và bảo đảm cho Công đoàn thực hiện quyền kiểm tra theo các Điều 10, 11 và 14 của Luật Công Đoàn 2012.

Cùng Ban Chấp hành Công đoàn, mỗi học kỳ 1 lần tổ chức kiểm tra, đánh giá kết qủa thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở trong hoạt động và Nghị quyết Hội nghị CC-VC của đơn vị đã nêu trên, tổ chức “Đối thoại” với CC-VC để rút kinh nghiệm, bổ sung giải pháp mới và định ra những việc tiếp tục thực hiện.

2. Trách nhiệm của Ban Chấp Hành Công Đoàn

Phối hợp với chính quyền tổ chức các đợt thi đua, theo dõi phong trào, sơ kết, tổng kết kịp thời; vận động toàn thể đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt công tác được giao.

Cùng chính quyền tham gia quản lý các hoạt động của đơn vị theo luật Công đoàn, thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đề ra.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CC-VC. Phát hiện và kiến nghị với Thủ trưởng các biện pháp giải quyết để thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị.

Chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân của đơn vị thực hiện quyền giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật (kết quả giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế cơ quan, Quy chế thi đua, về thực hiện nội dung 3 công khai, về Quy chế chi tiêu nội bộ và Nghị quyết Hội nghị CC-VC của đơn vị).

Phối hợp cùng chính quyền chăm lo cải thiện đời sống cho đội ngũ CC-VC.

Định kỳ mỗi học kỳ 1 lần Ban Chấp hành cùng với Thủ trưởng kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, nội dung thực hiện công khai, Quy chế chi tiêu nội bộ, Nghị quyết Hội nghị CC-VC và phong trào thi đua, thông báo cho toàn thể CC-VC của đơn vị được biết; phối hợp tổ chức đối thoại giữa Thủ trưởng đơn vị và CC-VC trong đơn vị.

3. Trách nhiệm của CC-VC

Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công trên cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng đơn vị phát triển.

Chấp hành đầy đủ mọi chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước và Nội quy, quy định của đơn vị.

Có tác phong giao tiếp đúng mực, tinh thần trách nhiệm trong công tác, giữ vững kỷ cương nề nếp, đảm bảo ngày giờ công.

Nâng cao tính chủ động, tinh thần tự học, tự rèn, giữ gìn và bảo vệ tài sản chung.

Tích cực phản ánh kịp thời tình hình thực hiện của đơn vị và đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng đúng nơi, đúng lúc.

V. TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Chính quyền và Công đoàn cùng nhau thỏa thuận ký kết Nghị quyết này; có trách nhiệm thi hành những vấn đề đã ghi trên. Nếu do thiếu tinh thần trách nhiệm không thực hiện đầy đủ, phải chịu trách nhiệm trước tập thể CC-VC của đơn vị và cấp trên.

2. Tập thể CC-VC đơn vị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ bản Nghị quyết này.

3. Thay mặt cho Hội nghị

Về đại diện Chính quyền: Ông Đặng Phước Trường.

Về đại diện Công đoàn: Ông Kiều Văn Quốc.

Cùng ký tên trong bản Nghị quyết này.

4. Nghị quyết này được toàn thể Hội nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/9/2015 cho đến khi có Nghị quyết Hội nghị CC - VC mới./.

Đại diện BCH/ CĐCS                                              Thủ trưởng đơn vị                                                                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng nhập

Văn bản

Ngày hội Tiến bước lên Đoàn

T.sử cụ Huỳnh Bá Chánh

HBC website

000233337
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
84
45
623
232004
1228
2400
233337

Your IP: 54.158.241.146
19-03-2018 12:43
elear