Chào mừng đến với website trường THCS Huỳnh Bá Chánh - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng. Hôm nay là:

III. VỀ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA CHÍNH QUYỀN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất:

- Đơn vị đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc.

- Chi bộ đạt danh hiệu: Chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu: Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

- Đoàn TNCS đạt danh hiệu: Chi đoàn vững mạnh.

- Liên đội TNTP đạt  danh hiệu: Liên đội vững mạnh xuất sắc tiêu biểu.

- Số Tổ công tác Được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn: 4 tổ.

- Sốcá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”: 53/71 người, Tỉ lệ: 75%.

-Sốcá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở : 8 người, tỉ lệ: 12%.

- Sốcá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp thành phố: 01 người.

- Số Tổ Công đoàn đạt danh hiệu “Tổ công đoàn xuất sắc”: 4 tổ.

- Số cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu “Đoàn viên xuất sắc”: 8 người.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG - CÔNG ĐOÀN VÀ CC-VC

1. Trách nhiệm của Thủ trưởng

Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho từng Tổ; kiểm tra các bộ phận thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra và giải quyết những phát sinh mới sau Hội nghị CC-VC.

Tạo điều kiện thuận lợi cho CC-VC hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách như tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho CC-VC; thực hiện công khai tài chính, phúc lợi của đơn vị theo quy định của Bộ Tài chính và nội dung 3 công khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2009.

Tạo điều kiện để Ban Thanh tra Nhân dân của đơn vị hoạt động theo luật Thanh tra, thực hiện đầy đủ chế độ cho các thành viên Ban Thanh tra Nhân dân và bảo đảm cho Công đoàn thực hiện quyền kiểm tra theo các Điều 10, 11 và 14 của Luật Công Đoàn 2012.

Cùng Ban Chấp hành Công đoàn, mỗi học kỳ 1 lần tổ chức kiểm tra, đánh giá kết qủa thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở trong hoạt động và Nghị quyết Hội nghị CC-VC của đơn vị đã nêu trên, tổ chức “Đối thoại” với CC-VC để rút kinh nghiệm, bổ sung giải pháp mới và định ra những việc tiếp tục thực hiện.

2. Trách nhiệm của Ban Chấp Hành Công Đoàn

Phối hợp với chính quyền tổ chức các đợt thi đua, theo dõi phong trào, sơ kết, tổng kết kịp thời; vận động toàn thể đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt công tác được giao.

Cùng chính quyền tham gia quản lý các hoạt động của đơn vị theo luật Công đoàn, thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đề ra.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CC-VC. Phát hiện và kiến nghị với Thủ trưởng các biện pháp giải quyết để thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị.

Chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân của đơn vị thực hiện quyền giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật (kết quả giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế cơ quan, Quy chế thi đua, về thực hiện nội dung 3 công khai, về Quy chế chi tiêu nội bộ và Nghị quyết Hội nghị CC-VC của đơn vị).

Phối hợp cùng chính quyền chăm lo cải thiện đời sống cho đội ngũ CC-VC.

Định kỳ mỗi học kỳ 1 lần Ban Chấp hành cùng với Thủ trưởng kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, nội dung thực hiện công khai, Quy chế chi tiêu nội bộ, Nghị quyết Hội nghị CC-VC và phong trào thi đua, thông báo cho toàn thể CC-VC của đơn vị được biết; phối hợp tổ chức đối thoại giữa Thủ trưởng đơn vị và CC-VC trong đơn vị.

3. Trách nhiệm của CC-VC

Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công trên cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng đơn vị phát triển.

Chấp hành đầy đủ mọi chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước và Nội quy, quy định của đơn vị.

Có tác phong giao tiếp đúng mực, tinh thần trách nhiệm trong công tác, giữ vững kỷ cương nề nếp, đảm bảo ngày giờ công.

Nâng cao tính chủ động, tinh thần tự học, tự rèn, giữ gìn và bảo vệ tài sản chung.

Tích cực phản ánh kịp thời tình hình thực hiện của đơn vị và đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng đúng nơi, đúng lúc.

V. TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Chính quyền và Công đoàn cùng nhau thỏa thuận ký kết Nghị quyết này; có trách nhiệm thi hành những vấn đề đã ghi trên. Nếu do thiếu tinh thần trách nhiệm không thực hiện đầy đủ, phải chịu trách nhiệm trước tập thể CC-VC của đơn vị và cấp trên.

2. Tập thể CC-VC đơn vị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ bản Nghị quyết này.

3. Thay mặt cho Hội nghị

Về đại diện Chính quyền: Ông Đặng Phước Trường.

Về đại diện Công đoàn: Ông Kiều Văn Quốc.

Cùng ký tên trong bản Nghị quyết này.

4. Nghị quyết này được toàn thể Hội nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/9/2015 cho đến khi có Nghị quyết Hội nghị CC - VC mới./.

Đại diện BCH/ CĐCS                                              Thủ trưởng đơn vị                                                                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng nhập

Văn bản

Ngày hội Tiến bước lên Đoàn

T.sử cụ Huỳnh Bá Chánh

HBC website

000233335
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
82
45
621
232004
1226
2400
233335

Your IP: 54.158.241.146
19-03-2018 12:43
elear