Chào mừng đến với website trường THCS Huỳnh Bá Chánh - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng. Hôm nay là:

logo2

Số:    /BC-THCS HBC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

Hoà Hải, ngày 24 tháng 9 năm 2015


QUY CHẾ

Thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-THCS ngày   25  tháng  9  năm 2015  của Hiệu trưởng trường THCS Huỳnh Bá Chánh)


  Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua hằng năm; tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng áp dụng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và các phong trào khác của trường THCS Huỳnh Bá Chánh.

Điều 2. Nguyên tắc thi đua

Nguyên tắc thi đua được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Thi đua, Khen thưởng; Điều 3 của Nghị định số 42/2010/NĐ- CP của Chính phủ, cụ thể như sau:
          a) Tự nguyện, tự giác, công khai; đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng phát triển;
          b) Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào kết quả phong trào thi đua;
          c) Không bình xét thi đua các cá nhân, tập thể không đăng ký thi đua hoặc đăng ký thi đua không đúng thủ tục, thời hạn.

Điều 3. Nguyên tắc khen thưởng

Nguyên tắc khen thưởng được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Thi đua, Khen thưởng; Điều 4 của Nghị định số 42/2010/NĐ- CP của Chính phủ cụ thể như sau:

a) Chính xác, công khai, dân chủ, công bằng và kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả công tác của các tập thể, cá nhân; hình thức khen thưởng phải đảm bảo tương đương với thành tích đạt được, không nhất thiết phải khen theo trình tự có hình thức khen thưởng mức thấp rồi mới được khen thưởng mức cao hơn; thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn thì được xem xét, đề nghị khen thưởng với mức cao hơn; một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng;

b) Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất;

c) Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân, đặc biệt quan tâm tới người lao động, người trực tiếp giảng dạy, người công tác tại các vùng khó khăn.

Điều 4. Quỹ khen thưởng

1. Lập Quỹ Khen thưởng để khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và các hoạt động khác của Trường THCS Huỳnh Bá Chánh trong năm học.

2. Quỹ Khen thưởng được hình thành từ ngân sách hoặc nguồn tài trợ, đóng góp của các cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

Chương II

DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN ĐỀ NGHỊ

CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 5. Các danh hiệu thi đua cá nhân

Các danh hiệu thi đua đối với cá nhân được xét đề nghị công nhận thực hiện theo Luật Thi đua, Khen thưởng, đối chiếu thực tế nhà trường, gồm: “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”.

Điều 6. Các danh hiệu thi đua tập thể

Các danh hiệu thi đua đối với tập thể được xét đề nghị công nhận thực hiện theo Luật Thi đua, Khen thưởng, đối chiếu thực tế nhà trường, là: “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”.

Điều 7. Tiêu chuẩn xét đề nghị công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”

Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét đề nghị công nhận đối với cá nhân đạt 4 tiêu chuẩn, gồm:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

b) Chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp; tích cực tham gia các phong trào thi đua;

c) Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

Cụ thể là: Cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên đạt những tiêu chuẩn sau thì được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”:

I. Có phẩm chất, chính trị, đạo đức, lối sống tốt

1. Thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện quy chế của ngành, chấp hành nghị quyết của Chi bộ, nhà trường, các đoàn thể. Thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Không vi phạm Pháp lệnh dân số.

2. Có đạo đức tốt, lối sống trung thực, giản dị.

II. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn

1. Xây dựng kế hoạch chuyên môn.

          2. Soạn bài (Thực hiện đúng PPCT, giảm tải, trình bày giáo án theo quy định của Sở GD&ĐT, chất lượng bài soạn từ khá trở lên).

          3. Thực hiện đúng nề nếp ra vào lớp.

          4. Sử dụng ĐDDH thường xuyên trong giảng dạy.

          5.Tích cực đổi mới kiểm tra, đánh giá HS về chấm, trả bài, vào điểm, không sửa chữa điểm.

          6. Hồ sơ các loại đầy đủ (Đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện).

          7. Tích cực tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

          III. Hiệu quả giảng dạy cao

Đối chiếu với chỉ tiêu đăng kí đầu năm về:

          1. Chất lượng HS của môn dạy trên lớp đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

          2. Phụ đạo học sinh yếu, dạy học tự chọn, dạy hướng nghiệp theo kế hoạch, đủ hồ sơ giáo án theo quy định.

          IV. Thực hiện tốt công tác kiêm nhiệm

            1. Quản lí (Hiệu trưởng, phó H.trưởng, Tổ trưởng, Tổ phó) hoàn thành kế hoạch chỉ đạo, kịp tiến độ công việc đề ra, có sáng tạo.

2. Công tác chủ nhiệm (Không có HS bỏ học hoặc nếu có thì đã có nhiều biện pháp nhưng vì khách quan, chất lượng lớp CN đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra).

3. Công tác khác (CTCĐ, Thanh tra, thư kí HĐ, nữ công, ...) hoàn thành kế hoạch, tiến độ công việc đề ra, có sáng tạo.

4. Chỉ đạo học sinh lao động đúng lịch, an toàn, hiệu quả.

V. Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua các cuộc vận động đạt kết quả cao

1. Đạt GVG cấp trường.

2. Có SKKN đạt cấp trường.

3. Chỉ đạo phong trào văn hoá, văn nghệ và các phong trào, các hoạt động khác do nhà trường và cấp trên phát động đúng lịch, an toàn và đạt hiệu quả.

VI. Thực hiện ngày công lao động theo quy định

1. Thực hiện TKB nghiêm túc, không đi muộn giờ, không về sớm, không bỏ trực.

2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp, các buổi sinh hoạt: Họp Hội đồng, họp Tổ, nhóm, họp chi bộ, họp đoàn thể, tham gia sinh hoạt tập thể, sinh hoạt chuyên môn cấp quận, tập huấn chuyên môn theo phân công và điều động của cấp trên.

Điều 8. Tiêu chuẩn xét đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét đề nghị công nhận đối với cá nhân tiêu biểu đạt 2 tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

b) Có sáng kiến, cải tiến để nâng cao chất lượng giảng dạy hoặc giáo dục học sinh, được Hội đồng khoa học, sáng kiến của Quận đánh giá, xếp loại đạt; đối với cán bộ quản lý và nhân viên đạt loại khá trở lên.

Điều 9. Tiêu chuẩn xét đề nghị công nhận “Tập thể lao động tiên tiến”

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét đề nghị công nhận đối với tập thể đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 28 của Luật Thi đua, Khen thưởng, gồm các tiêu chuẩn.

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;

b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;

c) Có trên 50% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;

d) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chương III

HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG;

CÁC DANH HIỆU VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG KHÁC

            Điều 10. Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp

Danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp thực hiện theo Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ GD&ĐT và giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp thực hiện theo Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ GD&ĐT.

Điều 11. Tiêu chuẩn xét đề nghị công nhận, khen thưởng danh hiệu giáo viên dạy giỏi, GVCN cấp trường

1/ Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường căn cứ theo Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ GD&ĐT phải đạt các yêu cầu sau:

a) Có sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên;

b) Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;

c) Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1/2 bài thi giảng đạt loại giỏi.

2/ Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường căn cứ theo Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ GD&ĐT phải đạt điểm bình bầu với tổng điểm 5 nội dung từ 40 điểm trở lên, trong đó không có nội dung nào đạt điểm dưới 8.

 Điều 12. Bằng khen

Bằng khen của các Bộ GD&ĐT, Ủy ban nhân dân tỉnh để tặng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 2 lần liên tục danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc những cá nhân lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ, ngành, đoàn thể trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát động.

Điều 13. Giấy khen UBND huyện

1. Giấy khen để tặng cho tập thể, cá nhân của UBND huyện.

2. Việc tặng thưởng Giấy khen được tiến hành cho các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Hiệu trưởng trực tiếp xem xét, quyết định và đề nghị cấp trên tặng thưởng giấy khen.


Chương IV

THỦ TỤC, HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Điều 14. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến","Chiến sỹ thi đua cơ sở”, gồm có:

a) Đề nghị khen thưởng của tổ trưởng.

b) Báo cáo thành tích của các cá nhân đề nghị danh hiệu LĐTT, CSTĐCS.

c) Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của tổ chuyên môn.

d) Danh sách các cá nhân đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng của tổ trưởng chuyên môn.

Điều 15. Thẩm quyền quyết định công nhận và khen thưởng danh hiệu Giáo viên dạy giỏi các cấp

a) Cấp trường tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi thì có trách nhiệm công nhận, khen thưởng đối với các giáo viên đạt GVG cấp trường.

b) Cấp trường tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi thì có trách nhiệm công nhận, khen thưởng đối với các giáo viên đạt GVCN giỏi cấp trường.

Điều 16. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng các cá nhân, tập thể

1. Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được các tổ chuyên môn giới thiệu, xét và tổng hợp danh sách gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường.

2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường tổng hợp hồ sơ, danh sách đề nghị khen thưởng, xét công nhận và trình lên Hiệu trưởng trường THCS Huỳnh Bá Chánh.

Điều 17. Thời gian xét đề nghị công nhận, khen thưởng

- Thời gian xét đề nghị công nhận, khen thưởng những danh hiệu thi đua quy định tại các điều 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 của Quy chế này được thực hiện vào cuối mỗi năm học.

- Đối với các cá nhân, tập thể lập thành tích xuất sắc trong một số công tác, hoạt động mang tính đột xuất có thể xét đề nghị khen thưởng kịp thời theo thủ tục đơn giản nhằm khích lệ, động viên tinh thần các cá nhân, tập thể.

Chương V

MỨC TIỀN THƯỞNG

Điều 18. Cách tính tiền thưởng

Tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định công nhận các danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự Nhà nước hoặc quyết định khen thưởng.

1. Đối với cá nhân

c) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được UBND huyện thưởng 1,0 lần mức lương tối thiểu chung;

d) Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được nhà trường thưởng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung.

2. Đối với tập thể

Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” được UBND huyện tặng Giấy chứng nhận và được thưởng 0,8 lần mức lương tối thiểu chung;

 3. Thưởng giáo viên bồi dưỡng HSG, tham gia hội thi GVG cấp quận, thành phố, thưởng học sinh đạt giải văn hoá, TDTT, Casio, cá nhân tập thể đật lao động tiên tiến cấp trường.

Thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ, nhưng không vượt quá quy định hiện hành của nhà nước.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường THCS Huỳnh Bá Chánh. 

- Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào vướng mắc, các thành viên trong  Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cần kịp thời phản ánh về Chủ tịch Hội đồng Thi đua-khen thưởng để xem xét bổ sung, sửa đổi.

- Hội đồng Thi đua-khen thưởng Nhà trường có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Quy chế này, tổng hợp và đề xuất những thay đổi trình Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng quyết định.

- Bộ phận Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn lập và quản lý Quỹ khen thưởng theo quy định của nhà trường./. 

Nơi nhận:
- HT, PHT;
- HĐ TĐ-KT;
- Lưu: VT, TĐ.

HIỆU TRƯỞNG

 (đã kí)

Đặng Phước Trường

Đăng nhập

Văn bản

Ngày hội Tiến bước lên Đoàn

T.sử cụ Huỳnh Bá Chánh

HBC website

000233339
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
86
45
625
232004
1230
2400
233339

Your IP: 54.158.241.146
19-03-2018 12:44
elear