Chào mừng đến với website trường THCS Huỳnh Bá Chánh - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng. Hôm nay là:

Chương IV

THỦ TỤC, HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Điều 14. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến","Chiến sỹ thi đua cơ sở”, gồm có:

a) Đề nghị khen thưởng của tổ trưởng.

b) Báo cáo thành tích của các cá nhân đề nghị danh hiệu LĐTT, CSTĐCS.

c) Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của tổ chuyên môn.

d) Danh sách các cá nhân đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng của tổ trưởng chuyên môn.

Điều 15. Thẩm quyền quyết định công nhận và khen thưởng danh hiệu Giáo viên dạy giỏi các cấp

a) Cấp trường tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi thì có trách nhiệm công nhận, khen thưởng đối với các giáo viên đạt GVG cấp trường.

b) Cấp trường tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi thì có trách nhiệm công nhận, khen thưởng đối với các giáo viên đạt GVCN giỏi cấp trường.

Điều 16. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng các cá nhân, tập thể

1. Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được các tổ chuyên môn giới thiệu, xét và tổng hợp danh sách gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường.

2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường tổng hợp hồ sơ, danh sách đề nghị khen thưởng, xét công nhận và trình lên Hiệu trưởng trường THCS Huỳnh Bá Chánh.

Điều 17. Thời gian xét đề nghị công nhận, khen thưởng

- Thời gian xét đề nghị công nhận, khen thưởng những danh hiệu thi đua quy định tại các điều 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 của Quy chế này được thực hiện vào cuối mỗi năm học.

- Đối với các cá nhân, tập thể lập thành tích xuất sắc trong một số công tác, hoạt động mang tính đột xuất có thể xét đề nghị khen thưởng kịp thời theo thủ tục đơn giản nhằm khích lệ, động viên tinh thần các cá nhân, tập thể.

Chương V

MỨC TIỀN THƯỞNG

Điều 18. Cách tính tiền thưởng

Tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định công nhận các danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự Nhà nước hoặc quyết định khen thưởng.

1. Đối với cá nhân

c) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được UBND huyện thưởng 1,0 lần mức lương tối thiểu chung;

d) Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được nhà trường thưởng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung.

2. Đối với tập thể

Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” được UBND huyện tặng Giấy chứng nhận và được thưởng 0,8 lần mức lương tối thiểu chung;

 3. Thưởng giáo viên bồi dưỡng HSG, tham gia hội thi GVG cấp quận, thành phố, thưởng học sinh đạt giải văn hoá, TDTT, Casio, cá nhân tập thể đật lao động tiên tiến cấp trường.

Thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ, nhưng không vượt quá quy định hiện hành của nhà nước.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường THCS Huỳnh Bá Chánh. 

- Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào vướng mắc, các thành viên trong  Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cần kịp thời phản ánh về Chủ tịch Hội đồng Thi đua-khen thưởng để xem xét bổ sung, sửa đổi.

- Hội đồng Thi đua-khen thưởng Nhà trường có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Quy chế này, tổng hợp và đề xuất những thay đổi trình Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng quyết định.

- Bộ phận Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn lập và quản lý Quỹ khen thưởng theo quy định của nhà trường./. 

Nơi nhận:
- HT, PHT;
- HĐ TĐ-KT;
- Lưu: VT, TĐ.

HIỆU TRƯỞNG

 (đã kí)

Đặng Phước Trường

Đăng nhập

Văn bản

Ngày hội Tiến bước lên Đoàn

T.sử cụ Huỳnh Bá Chánh

HBC website

000233348
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
95
45
634
232004
1239
2400
233348

Your IP: 54.158.241.146
19-03-2018 12:45
elear