Chào mừng đến với website trường THCS Huỳnh Bá Chánh - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng. Hôm nay là:

logo2

Số:    /BC-THCS HBC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

Hoà Hải, ngày 24 tháng 9 năm 2015

 

BÁO CÁO

SƠ KẾT HỌC KỲ I VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2015-2016

Phần I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

Năm học 2015-2016 là năm học Nhà trường tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Năm học diễn ra trong điều kiện địa phương đang trong giai đoạn giải toả, chỉnh trang đô thị trên diện rộng, đời sống của nhân dân có nhiều biến động, khó khăn, phần nào ảnh hưởng đến công tác dạy học của Nhà trường.      

Xem thêm: Báo cáo sơ kết học kỳ I và nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II

logo2

Số:    /BC-THCS HBC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

Hoà Hải, ngày 24 tháng 9 năm 2015


QUY CHẾ

Thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-THCS ngày   25  tháng  9  năm 2015  của Hiệu trưởng trường THCS Huỳnh Bá Chánh)


  Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua hằng năm; tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng áp dụng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và các phong trào khác của trường THCS Huỳnh Bá Chánh.

Xem thêm: Quy chế thi đua khen thưởng 2015 -2016

logo2

Số:    /BC-THCS HBC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

Hoà Hải, ngày 24 tháng 9 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2015-2016

I. VỀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC VÀ CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

Phát huy những kết quả, thành tích và các kinh nghiệm của năm học 2014 – 2015, thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tiếp tục phát triển cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung và phương pháp dạy học; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp.

Trong năm học 2015– 2016 đơn vị thống nhất tập trung thực hiện các nhiệm vụ và các chỉ tiêu đã được Hội nghị biểu quyết thông qua như sau :

1. Về Phương hướng nhiệm vụ năm học

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất 05 nhiệm vụ trọng tâm đã được đ/c: Đặng Phước Trường Hiệu trưởng nhà trường báo cáo trước Hội nghị (có VB kèm theo).

Xem thêm: Nghị quyết hội nghị công chức - viên chức 2015 - 2016

logo2

                Số:    /BC-THCS HBC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Hoà Hải, ngày 24 tháng 9 năm 2015

BÁO CÁO

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014 - 2015 VÀ PHƯƠNG  HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 – 2016

Phần thứ nhất

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014 – 2015

I. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

1. Thực hiện chương trình các môn học

- Thực hiện đúng, đủ số tiết trong học kì trên cơ sở khung phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT và bản phân phối chương trình của Sở GD&ĐT ban hành.

- Bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT quy định trong chương trình GDPT. Các tổ chuyên môn thảo luận và thống nhất phương án giảng dạy phù hợp với thực tiễn.

Xem thêm: Báo cáo tổng kết và phương hướng năm học 2015 - 2016

Đăng nhập

Văn bản

Ngày hội Tiến bước lên Đoàn

T.sử cụ Huỳnh Bá Chánh

HBC website

000231331
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
63
31
480
229959
1622
4986
231331

Your IP: 54.83.97.54
18-02-2018 10:39
elear